© 2008 - 2020 by Archholiks.

Jones Lang LaSalle

JLL Bratislava
Kancelárske priestory pre Jones Lang La Salle, 400m2
Realizácia: 2018
Foto: Ján Sipocz
spolu s MIMO architekti

 

Kancelárske priestory JLL sa nachádzajú na 10.n.p. v bu- dove BLUMENTAL OFFICES 2 na Mýtnej ulici v Bratislave. Priestor kancelárií je rozdelený koncepčne aj prevádz- kovo na klientskú zónu a priestory prioritne slúžiace pre zamestnancov firmy. Klienstká zóna pozostáva z vstupného foyer, zasadacích miestností, focus miest- ností a otvoreného sedenia. Vstupné foyer- business lounge s recepciou je vybavené neformálnym sedením a pracovnými vyvýšenými miestami s výhľadom na Bratisla- vu. Celý priestor je variabilný, mobiliár je navrhnutý ako mobilný a priestor sa dá využiť na rôzne eventy, prezen- tácie, tlačové konferencie... V business lounge je k dis- pozícii premietacie plátno. 

Vstupný priestor plynule prechádza do hlavnej komunikácie, z ktorej je možné sa dostať do zasadacích miestností po pravej strane a focus miestností po ľavej strane. Koncepčne sa zasadacie miestnosti nesú v duchu štyroch živlov- VZDUCH, OHEŇ, VODA. Posledný živel ZEM je odprezentovaný v oddychovom lounge, ktorý predstavuje relaxačnú zónu pre zamestnancov, poskytuje sedenie na viacerých úrovniach a je možné ho taktiež využiť na ne- formálne porady, firemné večierky. Predstavuje stretávací priestor. V jednotlivých zasadačkách aj focus miestnos- tiach sú odprezentovaní slovenskí vynálezcovia z minu- losti ako aj súčasnosti, ktorí sa viažu na daný živel mi- estnosti. Prezentácia je formou technického nákresu ich vynálezu resp. ich podobizne ako potlač na presklených priečkach oddeľujúcich miestnosti od komunikačného koridoru. 

Zamestnanecká zóna pozostáva z otvorenej kancelárie, jednej uzavretej kancelárie, z dvoch telefónnych miest- ností, kopírovacieho kúta a kuchynky, ktorá je oddelená od kancelárií presklenou priečkou. Jednotlivé pracovné miesta sú združované do pracovných ostrovov v počte 4-6 zamestnancov, ktoré sú opticky oddelené od komu- nikácie priestorovým kvetináčom a podporene zaveseným akustickým dreveným podhľadom. 

Hlavným použitým materiálom v návrhu je drevená dyha v kombinácii s mäkkými materiálmi ako plsť, vliesová tapeta. Farebne celému priestoru dominuje biela, sivá a hnedá farba, ktorých harmónia je narušená farebný- mi červenými akcentami- červené rámy na sklenených priečkach, červené detaily na svietidlách, mobiliár... Celému priestoru dominuje lamelová stena, ktorá sa objavuje pozdĺž hlavnej komunikácie a prechádza až do zamestnaneckej zóny ku kuchynke. Ďalším výrazovým prvkom, s ktorým sme pracovali, je betón vo forme priznaného stropu v business lounge, open office, v chod- be, v podove priznaných stĺpov. 

Priestory sú navrhnuté s vysokým dôrazom na prevádz- kovú jasnosť a bezkolíznosť, na akustickú pohodu, na kvalitu materiálov, ich pravdivosť a na kvalitu pracovného prostredia vo všetkých pohľadoch.