© copyright 2011 - 2013

Z.B.M.N.**architektonická súťaž na Malé námeste, Železný Brod
2012

Malé námestie je komorným náprotivkom k Námestiu 3. mája, no zároveň tvorí vstupnú bránu do Vidieckej pamiatkovej rezervácie Trávniky. Riešenie sa snaží o navrátenie pôvodnej atmosféry námestia použitím súčasných architektonických výrazových prostriedkov. Cieľom návrhu je hmotové aj pohľadové uzavretie priestoru námestia pridaním nového mestského objektu s kultúrno-spoločenskou funkciou a zatraktívnenie priestoru pre obyvateľov mesta aj pre turistov návštevníkov poznávacieho okruhu Trávniky.

Koncepcia nového námestia využíva siluetu hmôt dvoch v súčasnosti zbúraných objektov, ktoré v minulosti uzatvárali námestie a vracia tak námestiu jeho pôvodnú atmosféru malebnosti.

Schéma historických vzťahov Malého námestia s vyznačením hlavných výhľadových bodov z námestia a jeho blízkeho okolia na existujúce pamiatky a zaujímavé výhľadové miesta.
Nóvá tvár námestia sa vzťahuje na výhľadové osi, ktoré sú podporené uložením dlažby v rôznych smerovaniach vzhľadom na výhľady. Jednotlivé výhľady tak buď končia na fasádach historických budov, alebo pokračujú ďalej do okolia.

Celková riešená situácia

Celý priestor námestia aj priľahlé ulice sú vydláždené žulovými kockami, ktoré evokujú pôvodnú dlažbu. Rez škáry dlažby svojou riadkovou štruktúrou zvýrazňuje trasovanie všetkých ulíc ústiacich do námestia. Zvýraznením pohľadových osí ulíc a ich krížením zdôrazňuje význam námestia ako komunikačného centra priestoru.

*

Pôdorys strechy

Navrhovaný objekt na námestí vychádza pôdorysne z historickej parcelácie a pôvodnej hmoty domov, ktoré na nich stáli. Tvarovanie objektu je výsledkom reflektovania jeho nových funkcií, zároveň svojím tvarovým a materiálovým riešením symbolizuje zrubové drevené domy so sedlovými strechami a dreveným lineárnym obkladom, typické pre túto lokalitu aj uvoľnenie urbanizmu mesta v údolí. Objekt je riešený ako drevostavba.

Pôdorys 1.N.P.

Z námestia je objekt otvorený, začína ako vyvýšené pobytové drevené plató, ktoré počas kultúrnych akcií slúži ako pódium s čiastočným prestrešením. Mimo konania akcií môže byť v letných mesiacoch využité ako terasa ku kaviarni, ktorá je situovaná v objekte bližšie k námestiu. Z kaviarne je výhľad do celého priestoru námestia, ktoré pohľadovo uzatvára fontána. Celé námestie sa vizuálne zlieva do tohto objektu, ktorý je pre peších priechodný a umožňuje tak občanom zotrvať na námestí aj v nepriaznivom počasí. Pod kaviarňou sa nachádza zázemie k pódiu (šatne účinkujúcich, sklad a technické miestnosti objektu). V druhej časti objektu je výstavná a predajná galéria skla, reprezentujúca sklársku tradíciu mesta. Z galérie je vytvorený zaujímavý priehľad na historickú zvonicu. Pod galériou je sedem parkovacích miest pre krátkodobé státie.

Pôdorys 1.P.P.

Priečny rezopohľad územím

Pozdĺžny rezopohľad územím

V pokračovaní osi ulice k rieke Jizere je situovaná zdvojená lávka cez rieku Jizeru. Má dve samostatné lávky pre chodcov a cyklistov. Tvarové a materiálové riešenie lávky tiež vychádza z rovnakých princípov ako u objektu na námestí.

spolupráca: Mgr. arch. Georg Bliznakov