© copyright 2011 - 2013

ROCKHOUSE**súťaž nízkoenergetický rodinný dom, Modra
2009

Objekt rodinného domu sa nachádza na južnom svahu malých karpát. Terén, vegetácia a prostredie vytvárajú atmosféru, ktorá nabáda k zachovaniu symbiózy vo vzťahu človek – príroda. Myšlienkou bolo vytvorenie rodinného domu, ktorý nebude spĺňať len fundamentálne potreby užívateľa, ale vyzdvihovať jeho samotný životný štýl, dávať mu pocit symbiózy nielen formálne ale aj v užívaní domu, podporovať pozitívny životný postoj s cieľom nielen konzumovať, ale chrániť či už prírodu alebo seba samého... Tvar budovy hľadá nekonvenčný prístup k formovaniu tohto typologického druhu, ktorý má spĺňať parametre nízkoenergetickej stavby a sebestačnosti , jeho materiálové riešenie, radenie priestorov a umietnenie na pozemku napomáha v tejto tendencii.

Pôdorys 1.N.P.

Pôdorys 2.N.P.

Schéma nízkoenergetickosti objektu

Rezopohľad objektom

*

Pohľad južný

Pohľad východný

Pohľad severný

Pohľad západný

*